Nalagam ...

Novice


Razlaga Komisije za razlago KPND - jubilejna nagrada, delovna doba pri koncesionarjih

Spoštovane članice in člani,

na Komisijo za razlago KPND smo naslovili predlog za sprejem razlage glede pravice do jubilejne nagrade, pri kateri se po novem (na podlagi aneksov h KP, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/2021) upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Novo sprejeti aneksi namreč izrecno ne urejajo vprašanja, ali so do jubilejne nagrade po določbah tega aneksa upravičeni tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili na dan uveljavitve aneksa v delovnem razmerju, in so, upoštevaje novo določbo šestega odstavka 10. člena Aneksa h KPND (oziroma šestega odstavka 9. člena Aneksa h KPZSV), na dan uveljavitve tega aneksa izpolnjevali zahtevano delovno dobo za posamezen jubilej, ker so, upoštevaje delovno dobo pri koncesionarjih, na dan uveljavitve aneksa zahtevano dobo za posamezen jubilej ravno dopolnili oziroma so jo presegli, nagrade za posamezni jubilej pa še niso prejeli, zato je bila potrebna razlaga odbora.

Komisija za razlago KPND je v zvezi z navedeno problematiko sprejel razlago, ki je bila v petek, 29. 10. 2021, objavljena v Uradnem listu, št. 172/2021. Razlaga se v celoti glasi:

 

»R A Z L A G O 

Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND)


Delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade:


Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je na dan začetka veljavnosti aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: aneks) v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega aneksa izpolnjuje ali presega zahtevano delovno dobo za posamezni jubilej. Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage.


Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži javne službe.


Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, se šteje tista delovna doba, ki jo delavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.«

 

Skladno s citirano razlago Komisije pripada jubilejna nagrada tudi tistemu javnemu uslužbencu, ki je bil na dan uveljavitve Aneksa h KPND (3. 6. 2021) v delovnem razmerju in je, upoštevaje novo določbo šestega odstavka 10. člena Aneksa h KPND (po kateri se kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe), na dan uveljavitve tega aneksa izpolnjeval zahtevano delovno dobo za posamezen jubilej, ker je, upoštevaje delovno dobo pri koncesionarjih, na dan uveljavitve aneksa (3. 6. 2021) zahtevano dobo za posamezen jubilej ravno dopolnil oziroma jo presegel, nagrade za posamezni jubilej pa še ni prejel.

Glede na navedeno predlagamo, da v primeru izpolnjevanja pogojev za izplačilo jubilejne nagrade predlagate delodajalcu izplačilo jubilejne nagrade še v mesecu novembru 2021.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica