Nalagam ...

O sindikatu


Pravilnik o solidarnostni pomoči

PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNIH POMOČEH ČLANOM

1.člen

Ta pravilnik določa postopek in merila za dodelitev solidarnostne pomoči članom.

2.člen

Sredstva solidarnostnega sklada so namenjena zagotavljanju finančne pomoči članom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

3. člen

Solidarnostni sklad se oblikuje iz dela članarine, ki se zbira na računu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

4. člen

O dodeljevanju solidarnostne pomoči članom odloča generalni sekretar. Generalni sekretar je dolžan Republiškemu odboru Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije poročati o porabi sredstev in številu vlog enkrat letno.

5.člen

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki so včlanjeni v ta sindikat vsaj 3 mesece in so socialno ogroženi.

6.člen

V smislu tega pravilnika se šteje, da je član sindikata socialno ogrožen, če celotni povprečni mesečni dohodki njegove družine v zadnjih treh mesecih ne presegajo 60 % izhodiščne plače po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji na družinskega člana.

Pod dohodke družine štejejo zlasti prejemki vseh družinskih članov iz delovnega razmerja, priložnostno opravljenih storitev, preživnine, štipendije, družinski prejemki (otroški dodatki), nadomestila za čas brezposelnosti…,

7.člen

Solidarnostna pomoč se lahko dodeli tudi članu sindikata, katerega dohodki na družinskega člana presegajo cenzus iz 6.člena, če gre za družino z več šoloobveznimi otroci, ogroženost družine, je član materialno ogrožen zaradi nenadnih nepredvidenih dogodkov kot so: bolezen, nesreča, smrt v družini, naravne nesreče in drugi nepredvideni dogodki.

8.člen

Član sindikata, ki prosi za solidarnostno pomoč, predloži vlogo na Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, na predpisanem obrazcu. Vlogi mora biti priloženo mnenje sindikalnega zaupnika zavoda in dokazila, iz katerih je mogoče objektivno ugotoviti, da prosilec izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči.

Generalni sekretar mora o vsaki vlogi odločiti v roku 30 dni. O pritožbah zoper odločitev generalnega sekretarja odloča Izvršilni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Odločitev Izvršilnega odbora je dokončna in nanjo ni možen ugovor ali sodno varstvo.

9.člen

Višina dodeljene solidarnostne pomoči je odvisna od presoje socialnih razmer prosilca, praviloma pa naj ne bi bila nižja od polovice in ne višja od ene izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti.

O izplačilu solidarnostne pomoči, ki presega tako višino, odloča na predlog generalnega sekretarja Izvršilni odbor.

Posameznemu prosilcu se lahko v koledarskem letu solidarnostna pomoč dodeli le enkrat. Izjemoma je možno solidarnostno pomoč dodeliti večkrat. O tem odloča Izvršilni odbor.

Odobreno solidarnostno pomoč se lahko dodeli tudi v več obrokih, lahko tudi v nedenarni obliki (poravnava računov, vrednostni boni ipd). Tako se še zlasti odloči, če sindikalni zaupnik zavoda v vlogi zabeleži, da obstaja objektivna nevarnost, da odobrena sredstva ne bodo porabljena namensko.

10.člen

Enkratno solidarno pomoč se lahko odobri tudi članom družine umrlega člana sindikata, če so zaradi tega socialno ogroženi.

11. člen

O dodeljevanju solidarnostnih pomoči se vodi evidenca.

12.člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

Predsednica
Nevenka Lekše