Nalagam ...

O sindikatu


Pravilnik o pravni pomoči in zastopanju članov sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na 10. seji dne 14. oktobra 2003 sprejel

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI IN ZASTOPANJU ČLANOV SINDIKATA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

1.člen

Član Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ima pravico do brezplačne pravne pomoči in zastopanja pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

To pravico lahko član sindikata uveljavlja po treh mesecih članstva v sindikatu. Pri osebnem uveljavljanju pravice do pravne pomoči se je dolžan izkazati s člansko izkaznico. Če iz evidence članstva sindikata ne izhaja, da je delavec član sindikata, se članstvo v sindikatu dokazuje s fotokopijami zadnjih treh izplačanih plač.

2.člen

Pri uveljavljanju pravne pomoči se član lahko obrne pisno ali ustno za nasvet na sindikalnega zaupnika v zavodu, na pravno službo pri Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju pravna služba) in na pooblaščenega odvetnika.

Zaradi lažjega in hitrejšega reševanja zadev, je član dolžan o nastalem problemu seznaniti najprej sindikalnega zaupnika v zavodu. Sindikalni zaupnik glede na težavnost zadeve seznani pravno službo sindikata.

Pravna služba sindikata odloča o zastopanju člana po odvetniku.

3.člen

Pravna pomoč se sestoji iz svetovanja (ustno, pisno), sestavljanja zahtevkov, ugovorov in zastopanja pred organi zavoda, sodišči in drugimi organi izven zavoda, ko gre za odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na socialno-ekonomski in delovni položaj ter pra­vice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja.

4.člen

Pravna služba sindikata člana sindikata praviloma daje pravno pomoč na prošnjo sindikalnega zaupnika.

Pravna služba sindikata praviloma zastopa člana sindikata na sodišču, pristojnem za spore, ki se nanašajo na socialno-ekonomski in delovni položaj ter pra­vice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja.

6. člen

Zastopanje člane sindikata po odvetniku se po odločitvi pravne službe sindikata zagotavlja pred organi v zavodu ali pred pristojnim sodiščem.

Če se pravna služba sindikata odloči za zastopanje člana sindikata po odvetniku, članu sindikata izda napotnico k posameznemu odvetniku.

V primeru, da se član sindikata ne strinja s pooblaščenim odvetnikom, ki je naveden v napotnici, lahko zaprosi pravno službo za določitev drugega odvetnika. O zamenjavi odvetnika med postopkom odloča pravna služba sindikata.

7.člen

Pravna pomoč se članu ne zagotavlja v naslednjih zadevah:

  • če je udeležen v sporu zaradi kandidiranja na dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oziroma na dela poslovod­nega organa zavoda;
  • če gre za spor v kazenskih ali civilnih zadevah, pa ta ni posledica opravljanja dela člana sindikata,
  • če gre za spor, kjer je članu zagotovljeno zastopanje po odvet­niku, postopek pa je bil sprožen brez soglasja pravne službe sindikata.

8.člen

Stroški, ki nastanejo z nudenjem pravne pomoči se praviloma zagotavljajo iz sredstev sindikata po predložitvi računa s točno specifika­cijo posamezne storitve.

Članu sindikata se iz naslova pravne pomoči ne povrne izrečena oz. prisoje­na denarna kazen.

9.člen

Preklic pravne pomoči je možen v naslednjih primerih:

  • če je član pri uveljavljanju pravne pomoči navajal neresnične podatke in predložil lažno dokumentacijo;
  • če je brez soglasja pravnega zastopnika sklenil poravnavo ali prekinil postopek;
  • če je jasno razvidno, da nadaljevanje postopka ne pomeni uspeha v pravdi.

10.člen

Pravilnik sprejme Republiški odbor sindikata zdravstva in social­nega varstva Slovenije.

Spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za sprejem pravilnika.

11. člen

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Republiškega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Predsednica
Nevenka Lekše