Klic na pomoč: ne zmoremo več!

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj posebej izpostavimo zaposlene v socialnovarstvenih zavodih in Covid zdravstvenih zavodih, kjer je kriza najhujša, že več kot pol leta nesebično in skrajno požrtvovalno, včasih na robu moči, rešujejo življenja in skrbijo za najbolj ogrožene.


Kljub zaščitni obleki so naši člani izpostavljeni enormnemu tveganju za okužbo. Delo v popolni zaščitni opremi, v kateri je vroče, zaradi pomanjkanja le-te pa zaposleni tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali zaščitno obleko takrat zamenjati z novo, je izredno zahtevno in izčrpljujoče. Na zaposlenih, ki svoje delo opravljajo z vso požrtvovalnostjo in srcem, pa že pušča posledice davek psihofizične in čustvene izčrpanosti. Vsem, ki v času pandemije Covid-19 delajo v takih nečloveških pogojih, se ne moremo dovolj zahvaliti za njihovo nepopisno humanost in profesionalnost.


Timi v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so bili že pred marcem letos kadrovsko podhranjeni, so zaradi izčrpanosti, stalnega stresa zaradi pritiskov in strahu, povsem na koncu s svojimi močmi.
Zaradi epidemiološke situacije so prilagodili svoje dopuste, prilagajajo svoje socialno življenje v prostem času in se odpovedujejo mnogo bolj kot ostali prebivalci Slovenije. Ker opravljajo svoj poklic kot poslanstvo, so se naši člani temu do neke mere pripravljeni prilagoditi, hkrati pa na drugi strani upravičeno pričakujejo pomoč in posluh odločevalcev.


Posluha žal ni. Zato kličemo na pomoč in sporočamo, da ne vzdržimo več. Usposobljeni delavci odhajajo, dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih razmer in nestimulativnega dohodka. Od njih se pričakujejo nečloveški napori, hkrati pa prejemajo sporočila, da njihovo, včasih tudi dvojno delo, ni vredno nagrade. Zato se tudi odhodi delavcev ne nadomeščajo z novimi delavci in začarani krog je sklenjen.   


Od Vlade in obeh resornih ministrstev pričakujemo konkretne rešitve, ki bodo sprejete v socialnem dialogu. V ospredju je nujen čimprejšnji sprejem kadrovskih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Že v sredini julija smo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije na odločevalce naslovili tudi zahtevo po zagotovitvi sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS. Prepričani smo, da je razglasitev ogroženega območja neposredno vezana na predpostavko epidemije, katere definicija je »pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje«. Opredelitev (prenizkega) dodatka zgolj za delo v sivih in rdečih conah v PKP5 je po našem prepričanju premalo za dosego cilja, ohraniti zaposlene na najbolj izpostavljenih in obremenjenih delovnih mestih.

Dragica Kekec,                                                                          Irena Ilešič Čujovič,

generalna sekretarka SZSVS                                                    predsednica SZSVS

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/klic-na-pomoc-ne-zmoremo-vec/

Protikoronski paket 5

Za nami je intenzivno in naporno usklajevanje novega protikoronskega zakona, ki ga pripravlja vlada, tokrat 5. paketa, ti. PKP5. V okviru pogajalske skupine ESS sem v imenu KSJS po najboljših močeh zastopala naše članstvo in vaše pravice. Po koncu tridnevnega usklajevanja, potem ko se je vsak dan pogajanj tekst določb zakona spreminjal in kljub temu, da smo sindikalne centrale poslale vladi pismo (v prilogi), v katerem smo izrazili pričakovanje, da bo zakon usklajen oz. da bo vlada potrdila le usklajene rešitve, je postalo v sredo popoldne jasno, da bo vlada PKP5 sprejela, tudi če za to ne bo imela soglasja socialnih partnerjev, predstavnikov delavcev in delodajalcev. Kljub temu so domnevno nekatere določbe zakona še odprte, zato so spremembe v določeni meri še možne, preden gre zakon v Državni zbor, pa tudi v parlamentarnem postopku. Danes smo sindikalne centrale na predsednika vlade naslovile novo pismo z vprašanjem »Kje je besedilo PKP5?«, saj ni jasno, kakšno je besedilo zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo zvečer. Ne glede na to v nadaljevanju podajamo prvo informacijo glede vsebine zakona.

Temeljne rešitve, ki jih zakon prinaša in so usklajene ter se v največji meri nanašajo na naše člane, so:

 • podaljšanje ureditve nadomestil za čas karantene do konca 2020;
 • nadomestilo zaradi višje sile (varstva otroka) v višini 80 % plače – veljavnost od 1. 9. 2020;
 • dodatek za delo s pacienti oziroma uporabniki iz »sive« oziroma »rdeče« cone (veljavnost od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021): na naš predlog se je krog upravičencev iz »neposrednega dela s pacienti/uporabniki« razširil na »neposredno delo v okolju s pacienti/uporabniki«, nekoliko smo tudi razširili tudi krog upravičencev do dodatka, žal pa to niso vsi, ki delajo v zdravstvu in socialnem varstvu; naš predlog dodatka je 65 %, vendar ta višina dodatka (vladni predlog je 30 %) ni bila usklajena;
 • začasna razporeditev k drugemu delodajalcu zaradi nujnih delovnih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu: predvideno je obvezno pisno soglasje delavca za tako razporeditev in na naš predlog 30 % dodatek (vladni predlog je bil 20 %);
 • zagotavljanje primanjkljaja sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz proračuna RS do konca leta 2021;
 • financiranje enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • sofinanciranje osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet (socialno varstvo);
 • kritje izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov (zdravstvo);
 • podaljšanje delnega povračila nadomestila plače delavcem na čakanju do konca 2020;
 • temeljni dohodek za samozaposlene do konca leta 2020.

Nekatere zakonske rešitve, ki niso temeljile na reševanju situacije zaradi pojava novega koronavirusa, so bile iz zakona črtane. Osnovno izhodišče pri pogajanjih je namreč bilo, da naj bodo v zakonu le začasne, interventne rešitve, ki rešujejo trenutne razmere, ki so posledica koronavirusa. Sistemske rešitve imajo prostor v sistemskih zakonih. Najbolj sporne in neusklajene so bile med socialnimi partnerji določbe glede nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih vrst (predlagali smo, da se glede tega perečega problema nemudoma pričnejo pogajanja o iskanju sistemskih rešitev), saj so predlagane določbe nesistemske in pomenijo nedopusten odstop od veljavnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V prihodnjih dneh se bomo aktivno vključevali v dokončno oblikovanje zakona, z namenom ohraniti kvaliteten in vsem dostopen javni servis, hkrati pa zagotoviti vam, našim članom, čimboljše delovne pogoje v teh stresnih in težkih časih. O sprejetem zakonu (in končni verziji, ki naj bi veljala od 1. 10. 2020 dalje, razen v zgoraj navedenih primerih, ko bo veljala »za nazaj«) vas bomo ažurno obveščali.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/protikoronski-paket-5/

Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi od 21. 8. do 5. 10. 2020, povezava na portal: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7885.

Predlog zakona ni bil usklajevan s socialnimi partnerji, čeprav je bila v okviru Ekonomsko-socialnega sveta oblikovana tripartitna pogajalska skupina za pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prvi sestanek pogajalske skupine, katere članica je tudi predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič, bo na Ministrstvu za zdravje šele 1. 9. 2020, kar je glede na mandat pogajalske skupine (priprava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi) skrajno nenavadno. Glede na mnoga odprta vprašanja (obseg pravic, financiranje ipd.) je pričakovati, da se bo predlog zakona še spreminjal.

Vabimo vas, da predlog zakona pregledate in morebitne predloge, pripombe ter pobude pošljete v tajništvo sindikata do 21. 9. 2020. O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-v-javni-obravnavi/

Delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo že 17.7. podali pobudo na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za obdobje od 8. oziroma 9. julija 2020 daljepo sprejemu odredbe ministra za zdravje  Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20 in 96/20).

S to odredbo so bili socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi razglašeni kot ogrožena območja –  na katera se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo.

Opozorili smo, da sta glede na Zakon o nalezljivih boleznih razglasitev ogroženega območja in obstoj epidemije neposredno in neločljivo povezana, zaradi česar je po našem mnenju z razglasitvijo socialnovarstvenih in javnih zdravstvenih zavodov kot ogroženih območij, ponovno vzpostavljena (tako dejanska kot pravna) podlaga za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS).

Čeprav je vlada 31. maja preklicala epidemijo, bolniki s covidom-19 ostajajo.

Delavci v domovih za starejše delajo v težkih razmerah, prispevek na »Svet na kanalu A«: https://www.24ur.com/novice/svet/ni-epidemije-ni-dodatka-delavci-pa-se-vedno-pregorevajo.html

Dopis SZSVS_Zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/delo-v-rizicnih-razmerah/

Odziv Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na neprimeren nivo komuniciranja

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva javno in glasno izražamo nasprotovanje neprimerni objavi javnega uslužbenca na družbenem omrežju, ki je nedopusten in hkrati žaljiv do vseh zaposlenih na centrih za socialno delo, ki že tako delajo v težkih pogojih ob pomanjkanju kadra in na robu zmogljivosti.

Ostro obsojamo vsak poseg v osebno dostojanstvo posameznikov in skupin in v bodoče pričakujemo vzdržanje od podobnih ravnanj  in izražanja žaljivih, vulgarnih ali drugače neprimernih komentarjev vseh udeležencev javnega diskurza, javnih uslužbencev in političnih akterjev. Ob nedopustnem žaljivem komuniciranja javnega uslužbenca MNZ poudarjamo potrebo po družbeno odgovornem ravnanju in delovanju oseb na najvišjih političnih funkcijah, ki s svojim delovanjem opredeljujejo standarde sprejemljivosti odnosa do vsakega posameznika.

Človekovo dostojanstvo, ki je vsajeno v vse temeljne svoboščine v demokratičnih družbah, naj se izraža v vsakem ravnanju posameznika, posebej pa pričakujemo visoke standarde integritete nosilcev javnih funkcij, spoštljivo in dostojno komunikacijo in moč argumentov.

 V konkretnem primeru ravnanja javnega uslužbenca MNZ in državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade pričakujemo javno opravičilo obeh in jasno obsodbo tovrstnih ravnanj nosilcev najvišjih političnih funkcij.

Špela Havle, predsednica Konference centrov za socialno delo

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/odziv-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-na-neprimeren-nivo-komuniciranja/

Razpis podpredsednik/ca Konference sindikatov CSD

Na podlagi 29. in 58. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

objavljamo:

RAZPIS

za evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov centrov za socialno delo.

Za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov CSD lahko kandidirajo oziroma lahko organ sindikata kandidira predsednico/predsednika  sindikata zavoda iz CSD.

Če kandidatko/kandidata predlaga organ sindikata, mora k predlogu za evidentiranje priložiti soglasje kandidatke/kandidata, da se strinja s kandidaturo.

Mandat po določbah Statuta SZSVS traja 5 let, funkcija se opravlja volontersko.

Predlagatelji naj vloge pošljejo na naslov:

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 8. 2020.

Konferenca sindikatov CSD bo opravila volitve na svoji  prvi seji po zaključenem evidentiranju.

Datum: 7. 7. 2020

Predsednica Konference sindikatov CSD:
Špela Havle l.r.
Generalna sekretarka:
Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/razpis-podpredsednik-co-konference-sindikatov-csd/

Regres za letni dopust 2020

Spoštovane članice in člani,

obveščam vas, da smo se včeraj na pogajanjih za javni sektor z vladno pogajalsko skupino dogovorili za višje izplačilo regresa za letni dopust za tiste zaposlene z osnovno plačo nižjo od minimalne plače.

Dogovor je naslednji:

 • regres v višini 940,58 EUR za vse javne uslužbence;
 • višji regres v višini 1.050,00 EUR za tiste javne uslužbence, katerih plačni razred z napredovanji (osnovna plača) je 20. ali nižji – v tem cenzusu se ne upoštevajo dodatki, kar pomeni, da cenzus vključuje zgolj osnovno plačo brez dodatkov;
 • poračun višjega regresa bo izveden pri julijski plači v začetku avgusta 2020;
 • aneks h KPND, ki bo predstavljal pravno podlago za višji regres, bo predvidoma sklenjen naslednji teden.

Na pogajanjih smo ponovno odprli celotno problematiko izplačila dodatkov v času epidemije in opozorili na nevzdržnost stanja, ko v začetku julija še ni jasno, kdaj bodo delodajalci prejeli finančna sredstva za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP. Vladna pogajalska skupina nam je zagotovila, da bodo sredstva za oba dodatka za mesec marec socialnovarstvenim zavodom iz pristojnosti MDDSZ, ki do danes še sploh niso prejeli nobenega nakazila, nakazana 3. 7. 2020. Predstavnica MDDSZ se je na naše izrecno vprašanje, kdaj bodo nakazana sredstva za april in maj, zavezala sporočiti informacijo v nekaj dneh. Od pristojnih bomo v SZSVS še naprej kontinuirano zahtevali izplačilo dodatkov, s katerimi so mnogi zavodi že sedaj v veliki in z vidika določb ZDR-1 ter KP povsem nedopustni zamudi.

Na pogajanjih smo opozorili tudi na vnovično odsotnost vsakršnega socialnega dialoga pri sprejemanju novega protikoronskega zakona – PKP4, ki ga je vlada sprejela v nedeljo. Na vlado smo vsi sindikati naslovili protest s tem v zvezi, diskusijo na to temo in na temo rešitev v PKP4 pa bomo nadaljevali na jutrišnjem Ekonomsko-socialnem svetu.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/regres-za-letni-dopust-2020/

Ime meseca – Polona Tanšek Aškerc

Spoštovani člani,

s ponosom vam sporočamo, da je bila za ime meseca maja na Valu 202 minulo soboto razglašena naša sindikalna zaupnica, predsednica SZSVS v ZD Ljubljana in članica Republiškega odbora Polona Tanšek Aškerc. Kot so na Valu 202 zapisali v obrazložitvi, je Polona simbolna predstavnica vseh zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu in vseh ustanovah, ki so v tem času zagotavljale nemoteno oskrbo, zato gre čast tega naslova ter zahvala vsem vam zaupnikom in vsem našim članom, ki ste v času epidemije delali v nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami.

Polona je v pogovoru opozorila tudi na najbolj pereče teme v zdravstvu in socialnem varstvu: pomen javnega servisa v obliki javnega zdravstva, kar velja tudi za socialno varstvo, na kadrovsko podhranjenost in nujnost sprejema kadrovskih standardov in normativov, pa seveda na nepravilno izplačilo oziroma neizplačilo dodatkov in nekaterih nadomestil za delo v času epidemije. Celoten pogovor je objavljen na naslednji povezavi:

https://val202.rtvslo.si/2020/05/aktualno-342/

rptnb

Naziv ime meseca pomeni simbolično pripoznanje pomena dela, ki ste ga opravili naši člani, in njegovega pomena v družbi. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije nanj opozarjamo in veseli smo, da smo bili slišani. Upamo, da bomo enako slišani tudi na ravni odločevalcev in da se bodo končno z mrtve točke premaknili procesi, ki bodo zagotovili dostojno delo vsem vam.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/ime-meseca-polona-tansek-askerc/

Sestanek z ministrom za zdravje

Spoštovani člani,

obveščamo vas, da smo se v petek, 22. 5. 2020, sestali z ministrom za zdravje g. Tomažem Gantarjem. Tema sestanka so bili dodatki za delo v času epidemije po kolektivni pogodbi in interventnem zakonu, neuresničena točka Stavkovnega sporazuma iz leta 2018 – določitev standardov in normativov v dejavnosti ter pogovor o pomenu javnega zdravstvenega sistema, ki je se je izkazal v času epidemije, ter njegovi ohranitvi v nespremenjenem obsegu. Minister je glede slednjega izrazil pričakovanje, da bodo potrebne strukturne spremembe, ki pa se bodo sprejemale v socialnem dialogu s socialnimi partnerji.

V imenu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sem od ministra zahtevala spoštovanje veljavnih predpisov glede plačila za delo – zatrdil je, da to lahko pričakujemo. Na našo pobudo so nam z Ministrstva za zdravje danes poslali podatke o podanih zahtevkih za izplačilo dodatkov, zahtevke pa še pričakujejo. Prav tako so pojasnili, da zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, omogočajo v primeru likvidnostnih težav likvidnostna posojila. Napovedali smo sodne spore v vseh tistih primerih, kjer je bil 65 % dodatek po KPJS izplačan le za določen odstotek delovnega časa.

Danes smo na Ministrstvo za zdravje, v skladu s sklepom na petkovem sestanku, naslovili tudi dopis v zvezi z nezagotavljanjem sredstev lekarnam iz naslova 71. člena ZIUZEOP.

Minister je obljubil nadaljevanje procesa sprejemanja standardov in normativov, tudi pri tistih poklicnih skupinah, ki dela v delovnih skupinah še niso začele.

V petek, 29. 5. 2020, smo vabljeni na sestanek z ministrom za javno upravo g. Boštjanom Koritnikom, v kratkem pa se bomo dogovorili tudi za sestanek z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Janezom Ciglerjem Kraljem. O nadaljnjih korakih vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/sestanek-z-ministrom-za-zdravje/

Počitniški Obtok poletje – jesen 2020

Spoštovani člani,

objavljamo počitniški Obtok poletje – jesen 2020 z razpisom za letovanje v počitniških kapacitetah SZSVS.

Rok prijave na razpis za kapacitete SZSVS je 8. junij 2020.

Počitniški Obtok poletje – jesen 2020

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 6

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 6 –

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/pocitniski-obtok-poletje-jesen-2020/

Stran 4 od 22« Prva...23456...1020...Zadnja »