Odredba MZ o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

obveščamo vas, da je bila v petek, 13. 11. 2020, v Uradnem listu RS, št. 164/2020 objavljena Odredba ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začela veljati 14. 11. 2020.

Sprejeta odredba med drugim ponovno vzpostavlja določene posebne pogoje dela in omejitve za zdravstvene delavce, in sicer v 7. členu določa:

– prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur, pri čemer je prepoved koriščenja letnega dopusta tokrat nekoliko »blažja« kot v prvem valu, saj drugi odstavek 7. člena odredbe določa, da se letni dopust lahko izjemoma odobri zdravstvenemu delavcu, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za COVID-19, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca; – prepoved stavke, – prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrščene na rdeči ali oranžni seznam.

Odredba, podobno kot v prvem valu epidemije, določa prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev (z nekaterimi izjemami, ki so izrecno opredeljene v odredbi –npr. preventivni presejalni programi Dor, Zora, Svit, itd.), vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). Omogoča pa tudi začasno prerazporejanje delavcev iz začasno prekinjenih preventivnih programov v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, in sicer na podlagi pisnega sklepa o začasni prerazporeditvi.

Naj vas opozorimo, da imajo delavci, ki bodo razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, pravico do dodatka iz naslova začasne razporeditve zaradi nujnih potreb, v višini 20 % urne postavke javnega uslužbenca (določba 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 – t. i. PKP5).

Dodatek iz naslova začasne razporeditve k drugemu delodajalcu zaradi nujnih potreb v višini 20 % osnovne plače (55. člen PKP5) se ne izključuje s 65 % dodatkom za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), kot tudi ne s 30% dodatkom za delo v »sivi« in »rdeči coni« (56. člen PKP5), ki zaposlenim po trenutno veljavni zakonodaji pripada sicer v času od 1. 6. 2020 dalje, razen v času, ko je razglašena epidemija.

Delavec, ki bo v času epidemije torej napoten na delo v drug javni zdravstveni ali socialnovarstveni zavod, bo v času epidemije tako upravičen tako do 65% dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), kot tudi do 20 % dodatka iz naslova začasne razporeditve k drugemu delodajalcu (skupno torej 85 %). Če bo delo pri drugemu delodajalcu opravljal v sivi oziroma rdeči coni, pa je v predlogu PKP6, ki se trenutno obravnava v Državnem zboru RS, predvideno, da se dodatek za delo v »sivi« in »rdeči« coni izplačuje tudi po razglasitvi epidemije, kar pomeni, da bo v tem primeru, delavec, ki bo delo opravljal pri drugem delodajalcu v sivi ali rdeči coni, upravičen do dodatka iz vseh treh naslovov (skupno torej 115 %).

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/odredba-mz-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19/

Ključne zahteve in predlogi amandmajev k PKP6

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

SZSVS je 4. novembra 2020 na Vlado, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovil ključne zahteve in pričakovanja glede rešitev v PKP6 ter nekaj dni kasneje preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja poslanskim skupinam predlagal sprejem amandmajev k PKP6.

Gre predvsem za naslednje zahteve:

  • vnovičnem »aktiviranje« 71. člena ZIUZEOP, ki bi določil dodatek za tiste najbolj izpostavljene in prekomerno obremenjene – v trenutnem predlogu PKP6 je določeno financiranje 65 % dodatka po KPJS in dodatka za delo v rdeči in sivi coni. iz slednjega pa so nedopustno izpuščena nekatera delovišča, npr. patronažna nega in pomoč na domu, plačna skupina B in J, čeprav so ti zaposleni izjemno obremenjeni in tudi izpostavljeni;
  • oprostitev plačila dohodnine za dodatke zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom;
  • dodatek zaradi začasne premestitve naj se poviša (z 20 na 50 %) in naj velja tudi za premestitve znotraj istega delodajalca;
  • okužba na delovnem mestu (100 % nadomestilo plače) se krije iz proračuna;
  • izplačilo neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2019 in možnost koriščenja celotnega LD 2020 do 31. 12. 2021;
  • 100 % nadomestilo plače zaradi preventivne izolacije (ko delodajalec ohranja zdravo jedro);
  • določitev nagrade za prostovoljce, ki nudijo pomoč zdravstvenim in socialnovarstvenim zavodom;
  • sprememba ZZDej-K tako, da bi pri ugotavljanju kompetenc v zdravstveni negi upoštevali obdobje do konca leta 2020 in vse, ki izpolnjujejo pogoje, dodatno premestili na DMS.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/amandmaji-k-predlogu-pkp6/

Razpis za podelitev priznanj SZSVS v letu 2020

RAZPIS

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2020.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 4. decembra 2020 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/razpis-za-podelitev-priznanj-szsvs-v-letu-2020/

Podpis aneksov h KP

Obveščamo vas, da je predsednica SZSVS danes podpisala anekse h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi, za zdravnike in zobozdravnike ter za negospodarske dejavnosti. V aneksih se na novo določa osnova za obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

Za obračun kilometrine, se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani MJU.

Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani MJU, v mesecu novembru 2020 (takoj po objavi aneksov v Uradnem listu RS, o čemer vas bomo še obvestili).

Lep pozdrav in čuvajte se,

— Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/podpis-aneksa-h-kp/

Protikoronski paket 5

V soboto,  24. 10. 2020, je začel veljati PKP5 (protikoronski paket 5), s polnim nazivom Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, Ur. l. RS, št. 152/20).

  1. Dodatek za delo v rdeči in sivi coni

PKP5 v 56. členu predvideva dodatek za delavce, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

1.      v COVID-19 ambulantah,

2.      v COVID-19 oddelkih,

3.      v COVID-19 intenzivnih enotah,

4.      v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,

5.      pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,

6.      v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,

7.      v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva,

8.      na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,

9.      opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,

10.     opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,

11.     opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone,

PKP5 v 56. členu torej predvideva dodatek tudi za delo s pacienti oziroma uporabniki iz »sive« oziroma »rdeče« cone. Delavec je za delo v teh okoljih upravičen do 30 % dodatka, in sicer za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, razen v času razglašene epidemije – v času le-te je namreč vsak delavec, ki prihaja na delo in opravlja delo v rizičnih razmerah, upravičen do 65 % dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

PKP5 v drugem odstavku 56. člena precej splošno opredeljuje »sivo« in »rdečo« cono, in sicer je siva cona tista cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum na okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen.

S strani nekaterih sindikalnih zaupnikov in članov smo že prejeli vprašanja, katera delovišča oziroma katera delovna okolja sodijo pod »sivo« in »rdečo« cono. V zvezi s tem opozarjamo na obveznost delodajalcev, da skladno z določbo četrtega odstavka 56. člena PKP5, s sklepom opredelijo delovišča in delovna mesta, kjer se opravlja delo v rdečih in sivih conah. Ker sklep o določitvi delovišč in delovnih mest predstavlja notranji akt delodajalca, ga mora delodajalec pred sprejemom skladno z 10. členom ZDR-1 podati v mnenje sindikatu. Pri podaji mnenja vam svetujemo, da ste pozorni, da delodajalec ne bo ožil dometa »neposrednega dela v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena« – namen določbe je, da dodatek prejmejo vsi zaposleni, ki delajo v okolju sive oziroma rdeče cone.

  1. Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije

Prav tako vas ponovno obveščamo, da je bila 18. 10. 2020 v Uradnem listu RS, št. 146/2020, na območju Republike Slovenije razglašena epidemija, in sicer od 19. 10. 2020, za obdobje 30 dni, torej do 17. 11. 2020. Razglasitev epidemije zagotovo pomeni uporabo 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa 65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah. Ta dodatek (65 %) se, kot rečeno, izključuje s 30 % dodatkom za delo v rdečih in sivih conah. Zato bo delavcem za obdobje dela v »sivi« in »rdeči« coni od 1. 6. 2020 do 18. 10. 2020 pripadal 30 % dodatek, za čas epidemije pa si bomo v SZSVS vsekakor prizadevali, da bo vsem delavcem, zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, ki bodo v tem času prihajali na delo, izplačan 65 % dodatek po KPJS za celoten evidentirani delovni čas.

Kar se dodatka za delo v rizičnih razmerah za primer epidemije po 11. točki 39. člena KPJS tiče, je stališče SZSVS jasno:

Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v višini 65 % urne postavke nesporno pripada vsem zaposlenim v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki v obdobju epidemije ne opravljajo dela na domu, temveč na delovnem mestu. Gre za prav vse delavce, tako zdravstvene (so)delavce kot delavce v plačni skupini J, saj je vsak, ki je na delu, izpostavljen možnosti okužbe in je zato upravičen do dodatka. Vsi ti zaposleni se namreč z vsakodnevnim prihodom na delo izpostavljajo nevarnosti okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), zato delo opravljajo v rizičnih razmerah, zaradi česar jim pripada dodatek za vse ure dela. Spodnja premisa za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je torej po našem trdnem stališču, da so do dodatka po 11. točki 39. člena KPJS v višini 65 % urne postavke, upravičeni vsi zaposleni, in sicer za vse ure dela, ki so opravljene na delovnem mestu.

Če povzamemo, so dodatki, ki zaposlenim pripadajo:

ObdobjeDodatek
od 1. 6. 2020 do 18. 10. 202030 % dodatek za delo v rdeči ali sivi coni
od 19. 10. 2020 do 17. 11. 2020       65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah
od 18. 11. 2020 do 31. 12. 202130 % dodatek za delo v rdeči ali sivi coni
za ves čas (1. 6. 2020 do 31. 12. 2021)20 % dodatek zaradi začasne prerazporeditve k drugemu delodajalcu

Dodatek za delo v sivi/rdeči coni in za delo v času epidemije se med seboj izključujeta. V SZSVS bomo predlagali, da se v novem zakonu (PKP6), podobno kot v prvem valu, za tiste najbolj izpostavljene določi dodatek, višji od 65 %. Zaenkrat pa pravne podlage za višji dodatek še ni.

V prihodnjih dneh torej lahko pričakujete, da vam bodo delodajalci v mnenje poslali sklepe/pravilnike o določitvi delovišč in delovnih mest, na katerih zaposlenim pripadata dodatek po 56. členu PKP5 in 11. točki 39. člena KPJS. Prosimo, da v mnenjih upoštevate zgoraj navedena stališča SZSVS, vsekakor pa se lahko za morebitna vprašanja vselej obrnete na nas.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/protikoronski-paket-5-2/

Klic na pomoč – problematika kadrovskega primanjkljaja

Javna opozorila SZSVS na problematiko kadrovskega primanjkljaja in stisk, ki jih doživljate naši člani:

RTV Slovenija 1, Tednik, 19. 10. 2020: Minister, vabljeni v rdečo cono!

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174726216?s=tv

POP TV, 24 ur novice, 6. 10. 2020: Covid-19 razgrnil težave slovenskega zdravstva

https://www.24ur.com/novice/korona/besic-loredan-covid-19-je-razgrnil-vse-tezave-slovenskega-zdravstvenega-sistema.html

Večer, 6. 10. 2020 – Grožnje s stavko v zdravstvu: Minister Gantar ignorira pozive sindikatov

https://www.vecer.com/slovenija/minister-gantar-ignorira-pozive-sindikatov-10223263

Večer, 1. 10. 2020 – Zaposleni v socialnem varstvu in zdravstvu sporočajo: “Ne zmoremo več!”

https://www.vecer.com/slovenija/zaposleni-v-socialnem-varstvu-in-zdravstvu-sporocajo-ne-zmoremo-vec-10222910

Dnevnik, 1. 10. 2020 – Zaposleni v zdravstvu kličejo na pomoč

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174721975

Upamo, da bodo odločevalci končno prisluhnili klicu na pomoč.

Ostanite zdravi, ponosni smo na vas!

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/klic-na-pomoc-problematika-kadrovskega-primanjkljaja/

Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več?

Spoštovani člani SZSVS,

objavljamo povezavo do posnetka včerajšnjega posveta za novinarje, ki ga je organizirala Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in na katerem je sodelovala tudi naša predsednica sindikata, Irena Ilešič Čujovič.

https://livestream.com/accounts/564247/events/7618799/videos/212133508/player

Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več?

V zdravstvenem sistemu že sicer manjka vsaj četrtina kadra zdravstvene nege, med epidemijo pa vsak dela za dva

Ljubljana, 16. oktober 2020 – V zdravstvenem sistemu že v normalnih razmerah manjka vsaj četrtina kadra zdravstvene nege. Zdaj, med epidemijo, pa je to pomanjkanje še bistveno večje, zaradi česar vsak izvajalec zdravstvene nege dela za dva. Epidemija je še dodatno razkrila, kako kadrovsko podhranjena je zdravstvena nega pri nas, na kar Zbornica – Zveza pristojne opozarja že več kot 15 let. Stanje, kakršno je, odraža pomanjkanje tako vizije in načrtovanja kadra zdravstvene nege kot tudi načrtnega zanemarjanja financiranja področja. Zdravstvena nega pa je za dobrobit pacienta in uspešno delovanje zdravstvenega sistema nujno potrebna, je bilo poudarjeno na posvetu Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več? II, ki ga je organizirala Zbornica – Zveza.

Na fotografiji od leve proti desni: Irena Potočar, mag. Zdenka Mrak, Monika Ažman, Slavica Mencingar, Irena Ilešič Čujovič

»Imam več 30 let delovne dobe, marsikaj sem že doživela, vendar take kadrovske podhranjenosti, kot jo imamo danes, še ni bilo. Danes lahko naredimo zgolj samo najnujnejše stvari, nimamo časa, da bi se posvetili pacientom, ker nas je enostavno premalo. Zanje ne moremo narediti vsega, kar bi lahko, in to me resnično skrbi,« je povedala medicinska sestra Irena Potočar, zaposlena na oddelku intenzivne terapije.

Zbornica – Zveza že zadnjih 15 let opozarja, da samo na bolnišničnih oddelkih vseh slovenskih bolnišnic v normalnih razmerah primanjkuje do 25 odstotkov izvajalcev zdravstvene in babiške nege. »Če k temu prištejemo še vse, kar je prinesel koronačas, še vse dodatne obveznosti, lahko rečemo, da je ta številka samo na bolnišničnih oddelkih poskočila še za enkrat. Vsaka medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege v tem trenutku na izpostavljenih oddelkih dela za dva,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

»Zaposleni čutijo, da ni spoštovanja do tega poklica. Naši člani ne zmorejo več. Jih je premalo, kadrovski primanjkljaj je iz leta v leto večji. Ne vidijo več izhoda iz začaranega kroga. Zaposleni so na skrajnem koncu svojih moči, izčrpani, izmučeni, utrujeni,« je na vprašanje, o kakšnih razmerah poročajo zaposleni v zdravstveni negi in njihovi sodelavci v zdravstvenem sistemu, povedala Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, katerega zahteva je takojšnji sprejem kadrovskih standardov in normativov ter posledično tudi ureditev boljšega plačila za delo.

»Zaposlene v zdravstveni negi najbolj boli odnos političnih odločevalcev, tistih, ki imajo vse vajeti v rokah, da bi lahko spremenili stanje, če bi seveda imeli namen in voljo. Čutimo razvrednotenje, odvzem dostojanstva, ignoranco in mačehovski odnos. V takšnih razmerah je težko delati že v normalnih delovnih pogojih oziroma v času pred epidemijo, zdaj pa je delo nečloveško, nehumano tako za zaposlene kot za naše uporabnike. Zaposleni so izčrpani, izgoreli in obupani,« so besede Slavice Mencingar, predsednice Sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije, ki meni, da bi z dodatkom na deficitarnost kratkoročno premostili trenutne težave glede odhajanja kadra, pri čemer pa gre le za gašenje požara. V vmesnem času je treba pristopiti k takojšnjim sistemskim rešitvam. »Morda sindikalne aktivnosti niti ne bodo potrebne, saj se bo sistem zaustavil sam,« je še dejala Mencingarjeva in vse pristojne odločevalce pozvala, naj pristopijo k reševanju nakopičenih problemov, ki se zaradi njihove nedejavnosti in ignorance spreminjajo v nacionalno katastrofo.

»Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je pomanjkanje medicinskih sester svetovni problem, v naši državi nacionalni problem, vsaka bolnišnica ima svoj problem. Medicinskih sester ni, tiste, ki delajo, so prekomerno obremenjene. Smo v velikem začaranem krogu in ta krog se še bolj zapleta. Vedno več je tistih, ki razmišljajo, da bodo odšli. Točno vemo, kaj je za narediti, ampak ključni odločevalci tega ne naredijo. Bo potreben zlom našega zdravstva, da se bomo zavedeli in nekaj ukrenili?« se je vprašala mag. Zdenka Mrak, pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in glavna medicinska sestra UKC Ljubljana.

»Koronakriza je razgalila vse, na kar smo opozarjali dolga leta. Ni več časa za iskanje rešitev, ukrepi morajo biti takojšnji. Vidi se, da je bilo področje zanemarjeno, da so bili leta in leta priročni izgovori, da ni denarja, da je treba zagotavljati ekonomsko vzdržnost ravno pri izvajalcih zdravstvene in babiške nege. Mi potrebujemo delovne pogoje. Delovni pogoji bodo, če bomo imeli kader. Kader bomo imeli, če ga bomo pošteno plačali. Tako, kot si to vsi zaslužijo. Ni več časa za sprenevedanja, ukrepati je treba zdaj,« je MonikaAžman ob koncu posveta še pozvala politične odločevalce.

Fotografije so na voljo tukaj.

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/kdo-bo-skrbel-za-paciente-ko-medicinskih-sester-ne-bo-vec/

Razpis: generalni sekretar/ generalna sekretarka SZSVS

Republiški odbor je na svoji 16. seji dne, 16. 10. 2020 sprejel sklep za razpis generalnega sekretarja/generalne sekretarke. Več v priponki.

Vsi predlagatelji pošljite svojo kandidaturo do vključno 23. 11. 2020 na sedež SZSVS, na naslov Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana, p. p.  343.

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/razpis-generalni-sekretar-generalna-sekretarka-szsvs/

Ne zmoremo več!

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/ne-zmoremo-vec/

DELOVANJE ZAVODOV V TEMELJU OGROŽENO

Zaposleni in uporabniki v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna pozivajo državo, da jim zagotovi ustrezne pogoje za delo.

Ljubljana, 6. oktobra 2020 – Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – reprezentativna sindikata, ki predstavljata  članice in člane, zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna – opozarjata Vlado RS na nadvse zahtevne razmere, s katerimi se je zavod primoran spoprijemati, odkar so tam zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom.

Zaposleni so se skupaj s svojimi varovanci znašli v posebno težkem položaju. Med njihovim bivanjem v zavodu uporabnike namreč ves čas učijo, kako se družiti, intenzivno so jih vključevali v različne dejavnosti, zato zdaj z veliko težavami zagotavljajo vzdrževanje ustrezne fizične razdalje in izolacije. Sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 so v diametralnem nasprotju z načeli inkluzije posameznikov s posebnimi potrebami, ki jo sistematično uveljavljajo zavodi. Strokovni delavci, varuhi in drugo negovalno osebje svoje delo zdaj opravljajo zaščitni opremi – v kombinezonih, maskah ali vizirjih –, kar pri varovancih sproža nepredvidljive odzive, nelagodje in stopnjuje notranje stiske.


Zaposleni v CUDV Črna delo opravljajo v 12-urnih izmenah, dva dneva zapored, po dnevu počitka naslednja dva dneva znova delajo po 12 ur. Kljub delu v zaščitni opremi, ki je zahtevno in izčrpavajoče – poleg tega pa opreme tudi primanjkuje in zato zaposleni, denimo, tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali sicer obleko takrat zamenjati z novo –, so izpostavljeni zelo visokemu tveganju za okužbo. Na zaposlenih, ki svoje delo opravljajo z vso požrtvovalnostjo in srcem, vse omenjeno že pušča posledice psihofizične in čustvene izčrpanosti.

V zavodu so ob vsem navedenem soočeni tudi s kritičnim pomanjkanjem zaščitne opreme.  Obupano sporočajo, da potrebujejo praktično vsa zaščitna sredstva (zaščitne maske FFP2 s slovenskim certifikatom, zaščitne obleke Tayvek, zaščitne gamaše, zaščitne rokavice nitril, zaščitne vizirje, razkužila, celo plastenke pitne vode za zaposlene …). Oba sindikata, SZSVS in SVIZ, sta se nemudoma odzvala prošnji zaposlenih in sta CUDV Črna že ponudila pomoč glede najnujnejše opreme, skupaj z vsemi zaposlenimi pa pozivata vse pristojne v Vladi RS in širše, naj se takoj odzovejo ter Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna v najkrajšem času zagotovijo nujno potrebne pripomočke.


Nekateri zavodi so sicer CUDV Črna že ponudili pomoč pri zagotavljanju kadra. Za solidarnost so zaposleni kolegicam in kolegom iz CUDV Dobrna, CUDV Radovljica, ZUDV Dornava, DSO Fara Prevalje in DEOS Zimzelen Topolšica iskreno hvaležni. A povsem jasno je, da to ne more biti trajna rešitev – kadra je namreč kljub omenjeni pomoči premalo in moči bodo zaposlenim pojenjale. Sindikata sicer že leta opozarjata, da v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, če naj bodo storitve opravljene na najvišji ravni, zaposlenih primanjkuje, zdaj ko so razmere skrajno zahtevne, pa pomanjkanje strokovnega kadra in vseh drugih delavk in delavcev ogroža same temelje delovanja zavodov. SZSVS in SVIZ zato pričakujeta, da bo Vlada RS zavodom brez oklevanja zagotovila dodatne zaposlitve, hkrati pa državo ter druge izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva poziva, naj takoj priskočijo na pomoč v Črno in naj tamkajšnjih zaposlenih in varovancev ne pustijo samih v stiski.

Na eni od stavb v Črni na Koroškem, ki je bila zgrajena leta 1576, je star rimski napis, ki pravi: »DANES MENI, JUTRI TEBI« …

Branimir Štrukelj,                                                                     Irena Ilešič Čujovič,

glavni tajnik SVIZ                                                                     predsednica SZSVS

Permanent link to this article: https://www.sindikat-zsvs.si/2020/delovanje-zavodov-v-temelju-ogrozeno/

Stran 3 od 2212345...1020...Zadnja »