Izredni volilni kongres SZSVS

Obveščamo vas, da bo izredni volilni kongres Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) jutri, v četrtek, 30. 5. 2019, s pričetkom ob 10. uri v Ljubljani (hotel Four Points by Sheraton, MONS).

Poleg izvedbe volitev predsednika SZSVS za nadomestni mandat do leta 2021 bo kongres obravnaval tudi aktualno problematiko s področja zdravstva in socialnega varstva in težave, ki pestijo članice in člane SZSVS. Zaveze iz stavkovnega sporazuma, ki ga je Vlada RS s SZSVS podpisala 3. 12. 2018, se ne uresničujejo v skladu z določeno časovnico ali pa se sploh ne uresničujejo. Poleg implementacije prenovljenih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi v praksi članice in člani SZSVS pričakujejo določitev in uveljavitev standardov in normativov v vseh poklicnih skupinah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Brez standardov in normativov članice in člani SZSVS delajo na skrajnem robu svojih zmogljivosti.

Kongres bo predvidoma končan ob 12.30 uri in takrat bomo podali tudi izjavo za javnost.

 

Lep pozdrav,

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/izredni-volilni-kongres-szsvs/

Čestitke ob 12. maju

Čestitke ob 12.maju mednarodnem dnevu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov,

 ki z neizmerno požrtvovalnostjo skrbite za bolnike, varovance, državljanke in državljane.

Kot že leta do sedaj, ponovno opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev ter na odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Skupaj in solidarni smo močnejši!

 

Lep pozdrav,

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/cestitke-ob-12-maju/

Živel 1. maj

Mednarodni praznik dela, 1. maj, praznujemo in obeležujemo po svetu že od leta 1890, ko je kongres 2. internacionale v Parizu leto pred tem priporočil ta dan za delavski praznik. 1. maj pomeni simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja leta 1886 v Chicagu. Delavci so namreč takrat postavili zahtevo po osemurnem delavniku.

Na praznik 1. maja bo tradicionalna proslava s pričetkom ob 10.30 uri na Rožniku. Povezovala jo bo Lara Jankovič. Vabimo vas, da se skupnega pohoda in prireditve na Rožniku udeležite v čim večjem številu! Za dobro razpoloženje bo poskrbela glasbena skupina Rock Partyzani. Predstavniki vseh treh sindikalnih central bodo imeli ob 21.30 uri kratke pozdravne nagovore, ob 22.00 pa bodo vsi trije skupaj prižgali kres.

Solidarni-skupaj smo močnejši!  Tvoj SZSVS!

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/zivel-1-maj/

Razpis za podelitev priznanj SZSVS v letu 2019

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2019.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 5. junija 2019 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/razpis-za-podelitev-priznanj-szsvs-v-letu-2019/

V slovo

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/v-slovo/

RAZPIS predsednica/predsednik sindikata ZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 10. seji, ki je bila 10.4.2019 sprejel sklep o:

razpisu volitev za predsednico/predsednika Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Postopek evidentiranja se zaključi dne, 6. 5. 2019 ob 12 uri. Več informacij in pogoji na linku zgoraj.

Izredni  Kongres SZSVS bo 30. maja 2019 v Ljubljani.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/razpis-predsednica-predsednik-sindikata-zsvs/

Počitniški Obtok pomlad – poletje 2019

Spoštovani člani,

v glasilu OBTOK pomlad – poletje 2019 objavljamo razpis za letovanje v kapacitetah SZSVS.

Rok prijave na razpis za kapacitete SZSVS je 19. april 2019 do 10 ure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok za kapacitete SZSVS

Agencijska ponudba za najem počitniških enot

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2019/

Odziv na sestanek na Ministrstvu za zdravje

Spoštovani,

sindikati, podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi,  želimo javnost  obvestiti o poteku sestanka na ministrstvu za zdravje dne 11. 3. 2019, saj so stališča sindikatov, ki so se sestanka udeležili, bolj ali manj ostala prezrta.

Ministrstvo za zdravje je navedeni sestanek sklicalo z namenom seznaniti sindikate in stroko zaposlenih v zdravstveni negi z dokumentom: »Temeljne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«, ki ga je pripravilo Ministrstvo. Uvodoma želimo pojasniti, da je sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi s strani ministrstva, pristojnega za zdravje v roku treh mesecev od podpisa zaveza, vsebovana v stavkovnih sporazumih, ki smo jih 3. decembra 2018 z Vlado sklenili sindikati, podpisniki prej navedenih kolektivnih pogodb. Glede na to, da je ministrstvo za zdravje zamudilo vse zakonske, pa tudi v stavkovnih sporazumih dogovorjene roke za sprejetje dokumenta, ki ga je pripravila stroka, lahko govorimo o neposredni kršitvi obeh stavkovnih sporazumov, ki ima glede na sklenjene stavkovne sporazume lahko za posledico takojšnjo plačano stavko v dejavnosti zdravstva.

Na sindikalni strani ne sprejemamo izgovorov, ki naj bi opravičevali dosedanjo pasivnost ministrstva za zdravje v zvezi s sprejemom poklicnih aktivnosti in kompetenc zaposlenih v zdravstveni negi. Zakonsko pooblastilo za sprejem ali podajo soglasja k dokumentu, kot je predmetni, po definiciji sodi med tekoče posle Vlade RS in s tem ministrstva, ki bi moralo opravljati svojo funkcijo nemoteno in svoje naloge opraviti v rokih, kot jih predpisuje zakon.

V sindikatih ne pristajamo na sprenevedanje ministrstva in na izločanje socialnih partnerjev iz dialoga o vsebinah, ki so sicer primarno strokovno vprašanje, vendar zaradi odsotnosti jasne regulacije neposredno vplivajo na delovne pogoje in zakonito izvajanje pravic in obveznosti zaposlenih pri opravljanju njihovega dela.

Zahtevamo, da ministrstvo upošteva dejstvo, da so vsi roki, določeni za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, potekli, in skladno s sporazumi o razreševanju stavkovnih zahtev sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi v vsebini, kot je bila predlagana s strani stroke, z izjemo morebitnih manjših popravkov, ki pa ne bi pomenili rušenje celotnega sistema. Le na ta način bo zadoščeno tako namenu strank pri sklepanju sporazumov o razreševanju stavkovnih zahtev, kot tudi 38. členu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017, ki je tudi določil podlago za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. Če navedeni zahtevi ne bo ugodeno, bomo v sindikatih, ki zastopamo zaposlene v dejavnosti zdravstva, primorani ukrepati s sredstvi, ki jih imamo na razpolago za to, da se doseže realizacija in spoštovanje sklenjenih dogovorov in sporazumov med Vlado in sindikati.

S spoštovanjem,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Zvonko Vukadinovič

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije – Pergam

Vladimir Lazić

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/odziv-na-sestanek-na-ministrstvu-za-zdravje/

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

Razlaga 3. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 80/18) – glede upravičencev do jubilejne nagrade za 40 let, objavljena v Uradnem listu RS, št. 7/2019, ki izide danes, 1. 2. 2019.

Razlaga odbora

 

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/jubilejna-nagrada-za-40-let-delovne-dobe/

SZSVS korak naprej z MDDSZEM

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) korak naprej z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM)

 

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) na čelu s predsednikom Zvonkom Vukadinovičem in generalno sekretarko Dragico Kekec smo se danes sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer in njeno ožjo ekipo. V okviru sestanka smo naslovili najbolj pereča odprta vprašanja, ki zadevajo zaposlene v socialnem varstvu (centrih za socialno delo, domovih upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje) in glede vseh našli skupni jezik ter se dogovorili za način in časovne okvire, v katerih bodo vprašanja rešena v dobro zaposlenih ter tudi v korist kvalitete storitev in torej v korist uporabnikov socialnovarstvenih storitev.

 

Dogovorili smo se za bolj podrobno ureditev načina razporejanja delovnega časa na dan praznika, za sodelovanje pri vzpostavitvi standardov in normativov ter njihovi implementaciji, kar bo posledično pomenilo več kadra, ki ga v socialnem varstvu primanjkuje, obstoječi zaposleni pa so iztrošeni, zgarani, izgoreli, na kar je posebej opozoril predsednik konference socialnovarstvenih zavodov pri SZSVS Denis Padjan. Gre za vzpostavitev standardov in normativov tako v zdravstveni negi kot tudi za druge profile v socialnem varstvu (zdravstvenih delavcev, kot so fizioterapevti, delovni terapevti, kot psihologov, socialnih delavcev, varuhov, animatorjev ipd. ter administrativno-tehničnega osebja). MDDSZ je medtem zagotovilo nagrajevanje dodatnega dela, predvsem na CSD, ki se soočajo z zaostanki pri obravnavi vlog za odločanje po ZUPJS. Predsednica konference CSD pri SZSVS Špela Havle je pri tem opozorila na problematiko preobremenjenosti kadra, nalaganja dodatnih nalog, izvajanja interventne službe ter nefleksibilnosti kataloga delovnih mest v javnem sektorju, ki otežuje zaposlovanje strokovnih delavcev.

 

Dogovorili smo se tudi za spremembo nekaterih normativnih okvirov (Zakon o socialnem varstvu in nekateri drugi podzakonski akti), ki določajo pravice in obveznosti naših članov. SZSVS bo predlog sprememb predpisov v okviru socialnega dialoga poslal na MDDSZ.

 

Ministrica mag. Klampfer je zagotovila, da bo MDDSZ dosledno zagovarjalo spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb in na kršitve, ki jih bomo v sindikatu zaznali na terenu, promptno opozarjalo izvajalce socialnovarstvenih storitev, katerih ustanovitelj je oz. s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo.

 

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je izrazil zadovoljstvo nad »korakom dalje« v socialnem dialogu, ki zagotavlja socialni mir in v teh turbulentnih časih ne prinaša dodatnih, nepotrebnih skrbi ne predstavnikom pristojnega ministrstva ne zaposlenim v socialnem varstvu.

 

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/szsvs-korak-naprej-z-mddszem/

Stran 5 od 19« Prva...34567...10...Zadnja »