SZSVS podpira dobrodelni koncert Doma upokojencev Postojna

V Domu upokojencev Postojna, prijetni in topli hiši nasprot’ sonca, so se odločili za organizacijo dobrodelnega koncerta pri prizadevanjih za aktivno in pestro jesen življenja. Z velikim navdušenjem so se namreč lotili prenove prostorov za 34 najranljivejših stanovalcev z demenco. V okviru prenove bodo s sodobno opremo, prilagojeno osebam z demenco, opremili dve gospodinjski skupnosti ter tako poskrbeli za mnogo bolj kakovostno in tudi varnejše bivanje. Prenovo bodo zaključili v decembru 2019.

Žal pa ugotavljajo, da delujejo v času, ko se domovi soočajo z velikim pomanjkanjem sredstev glede na vse večje potrebe družbe, ki se hitro stara. Glavnino sredstev jim je s skrbim poslovanjem in ob pomoči Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občine Postojna sicer uspelo zbrati, zmanjkalo pa je denarja za del opreme, s katero bodo toplini prenovljenih prostorov lahko dali piko na i. Zato so se odločili, da se s prošnjo za pomoč neposredno obrnejo tudi na skupnost, v kateri delujejo.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v Domu upokojencev Postojna zelo uspešno deluje že vrsto let in zato toliko bolj razumemo, da so prizadevanja vodstva doma v interesu tako stanovalcev kot zaposlenih v domu. Zato dobrodelni koncert podpiramo in pozivamo naše člane, da se ga v čimvečjem številu udeležijo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednicaPermanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/szsvs-podpira-dobrodelni-koncert-doma-upokojencev-postojna/

Uveljavljanje 38. člena novele ZZDej-K

Zaradi problematike, ki se pojavlja pri uveljavljanju 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) glede premeščanja srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, smo na ministrstvo za zdravje v zadnjih treh mesecih naslovili vrsto obrazloženih dopisov, v katerih smo predlagali nekatere rešitve za nastalo situacijo v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) smo ministra za zdravje Aleša Šabedra na sestanku opozorili med drugim tudi na nekaj ključnih težav:

  1. Nujnost upoštevanja obdobij preseganja poklicnih kompetenc tudi v obdobju od uveljavitve ZZDej-K (17. 12. 2017) do sprejema dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (17. 5. 2019), ter posledično potrebo po zamaknitvi t. i. »presečnega datuma«, na katerega se opravlja presoja izpolnjevanja pogoja preseganja kompetenc v zakonsko določenem obdobju najmanj 12 let v zadnjih 15 letih. Srednje medicinske sestre so namreč tudi v obdobju od decembra 2017 do sprejema kompetenc maja 2019 opravljale kompetence diplomiranih medicinskih sester, zato bi bilo nujno, da se upošteva tudi to obdobje. Za to je potrebna sprememba zakona, kar smo ministrstvu predlagali že avgusta v okviru javne obravnave ZZDej-L.
  2. Zmotno je stališče MZ glede prekluzivnosti rokov iz 5. odstavka 38. člena ZZDej-K, saj bi navedeno stališče pomenilo, da zdravstveni tehnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v 38. členu ZZDej-K, pravico do formalnega priznanja kompetenc, pridobljenih z delom, izgubi zgolj iz razloga nespoštovanja zakonskih obveznosti, ki jih 5. odstavek 38. člena ZZDej-K nalaga delodajalcem (ki so torej »zamudili« rok, v katerem bi delavcu morali ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi), torej iz razloga, ki ni v delavčevi sferi, kar je v popolnem nasprotju z namenom zakonske določbe. Delodajalci, ki delavcem do 17. 8. 2019 niso posredovali pogodb o zaposlitvi, lahko to po našem prepričanju še vedno storijo in tudi morajo storiti, če delavci izpolnjujejo zakonske pogoje za premestitev.
  3. Pri ugotavljanju preseganja kompetenc po 38. členu ZZDej-K bi moralo biti upoštevano tudi dejansko delo zdravstvenih reševalcev, ki pa jih zaradi stališča MZ, da ne izpolnjujejo pogojev iz 38. člena ZZDej-K, delodajalci niso premeščali, čeprav za to po našem mnenju ni nobenega pravnega ali dejanskega razloga.
  4. Potrebe delovnega procesa (tj., koliko diplomiranih medicinskih sester delodajalec že ima zaposlenih oz. koliko jih potrebuje) niso ključne pri implementaciji 38. člena ZZDej-K, ampak je delodajalec zavezan dosledno upoštevati zakon in vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej-K, premestiti.
  5. Pri sprejemu normativov v dejavnosti je treba upoštevati tudi status in vsebino dela vseh srednjih medicinskih sester, ki niso bile premeščene v skladu z 38. členom ZZDej-K.
  6. Stanje v socialnovarstvenih zavodih je alarmantno zaradi pomanjkanja kadrov in tudi nejasnosti, ki so nastale po sprejemu dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege glede tega, katere kompetence (naloge s področja zdravstvene nege) še lahko opravljajo srednje medicinske sestre. Vodstva nekaterih socialnovarstvenih zavodov se po naših informacijah že odločajo za nesprejem stanovalcev s potrebo po zahtevnejši zdravstveni negi v socialnovarstveni zavod.

Odziv ministrstva še čakamo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/uveljavljanje-38-clena-novele-zzdej-k/

SZSVS podpira podnebni štrajk

Na mrtvem planetu ni delovnih mest

Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost 27. 9. 2019 ob 11:55 uri ponovno organizirajo Podnebni štrajk po celotni Sloveniji in se pridružujejo globalnemu gibanju za zeleno in pravično prihodnost. Shod oziroma protest ter povezane aktivnosti podpirajo tudi številne druge civilnodružbene organizacije, med njimi številni sindikati in njihove centrale. Te (ZSSS, Pergam, KSJS) so v četrtek, 19. septembra, pripravile skupno novinarsko konferenco, opozorile, da podnebne spremembe in okoljska kriza predstavljajo resno grožnjo delavcev, ter pozvale k sprejetju socialno smiselnih ukrepov in obenem tudi k udeležbi na podnebnem štrajku v petek, 27. 9. 2019.

SZSVS, ki je član Konfederacije sindikatov javnega sektorja, zato poziva svoje člane k čim večji udeležbi na protestnih shodih, ki bodo potekali v Ljubljani, Mariboru, Novem Mestu, Novi Gorici, Brežicah, Krškem, Velenju, Kopru, Ljutomeru, Ormožu.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/szsvs-podpira-podnebni-strajk/

S 1. 9. 2019 višji dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo

V nedeljo, 1. 9. 2019, stopijo na podlagi v decembru 2018 sklenjenega stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, v veljavo višji dodatek za nočno delo, nedeljsko delo in delo na dan praznika.

Po novem od 1. 9. 2019 tako znašajo dodatki:

  • za nočno delo – 40 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 30%),
  • za nedeljsko delo90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 75%)
  • za delo na dan praznika120 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 90%)

Pomembno je še, da se zgoraj navedeni dodatki po določilih Zakona o minimalni plači ne vštevajo v minimalno plačo, kar pomeni, da so plačani poleg zagotovljene minimalne plače, zaradi česar se bo navedeni dvig dodatkov poznal pri plačah vseh naših članov.

Prav tako vas obveščamo, da se s 1. 11. 2019 obeta izplačilo drugega plačnega razreda povišanja pri tistih delovnih mestih, katerih izhodišče se je pri zadnjih pogajanjih dvignilo za 2 plačna razreda.

V zadnjih pogajanjih je bilo že kar nekaj doseženega, a naša prizadevanja po boljših plačnih in siceršnjih pogojev dela za naše člane se nadaljujejo.

S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva skupaj naprej v nove uspehe!

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/s-1-9-2019-visji-dodatki-za-nedeljsko-nocno-in-praznicno-delo/

Spremstvo prvošolčka

Bliža se 2. september in s tem prvi šolski dan. Ob tej priliki bi vas radi ponovno obvestili, da imajo starši prvošolčkov na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 35/2018, ki smo jo dosegli v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan (izredni letni dopust).

Članom SZSVS, staršem prvošolčkov, želimo lep prvi šolski dan!

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/prvi-solski-dan/

Ustanovitev delovnih skupin za oblikovanje predloga normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Minister za zdravje je na podlagi naše zahteve na sestanku 16. 7. 2019 izdal sklepe o imenovanju delovnih skupin za oblikovanje predloga normativov za naslednja področja:

–          v zdravstveni negi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,

–          v zdravstveni negi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,

–          v zdravstveni negi in rehabilitaciji v socialnih zavodih, ki obravnavajo odraslo populacijo,

–          zobotehnike v zdravstveni dejavnosti,

–          fizioterapije in delovne terapije v zdravstveni dejavnosti,

–          dela radioloških inženirjev v zdravstveni dejavnosti,

–          dela socialnih delavcev v zdravstveni dejavnosti,

–      laboratorijske dejavnosti

–          lekarniške dejavnosti.

V sklepu ministra je določena vsebina nalog delovnih (pod)skupin, ki so sestavljene iz predstavnikov ministrstva, strokovnih združenj in sindikatov, ter rok za pripravo normativov do 30. 9. 2019. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ima v vseh navedenih skupinah svoje predstavnike.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/ustanovitev-delovnih-skupin-za-oblikovanje-predloga-normativov-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva/

Srečanje članov in družinskih članov SZSVS 2019

Člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije so se zbrali na tradicionalnem srečanju članic SZSVS in njihovih družinskih članov, ki je potekalo 22. junija 2019 v Simonovem zalivu v Izoli. Srečanje je otvorila predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič, ki je poudarila, da je za nami in pred nami nevihtno in nepredvidljivo obdobje, da pa upa, da bomo drugo leto lahko govorili o sprejetih kadrovskih standardih in normativih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki jih čakamo že predlogo in so tudi zaveza Vlade iz stavkovnega sporazuma. Spomnila je, da je sindikat močan samo toliko, kolikor ima za sabo članov in se članom zahvalila za zaupanje. Sledila je podelitev priznanj SZSVS, ki so jih prejeli Tomaž Mezgec (SZSV Kraške lekarne), Suzana Peterlin (SZSV ZOD), Dušan Janžekovič (SZSV ZD Ptuj), Suzana Platovšek (SZSV Bolnišnica Topolšica)in Majda Brezar (SZSV OZG). Kako je potekalo druženje, pa je najbolje razvidno iz galerije slik.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/srecanje-clanov-in-druzinskih-clanov-szsvs-2019/

S 1. 7. 2019 nekoliko višji regres za prehrano

Od 1. 7. 2019 dalje znaša regres za prehrano 3,97 EUR na dan prisotnosti na delu (dosedaj 3,81 EUR). Izplačilo višjega regresa za prehrano bo vidno pri izplačilu julijske plače v avgustu.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/s-1-7-2019-nekoliko-visji-regres-za-prehrano/

Irena Ilešič Čujovič imenovana za podpredsednico Konfederacije sindikatov javnega sektorja

Na seji predsedstva Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je bila za podpredsednico KSJS imenovana naša predsednica sindikata Irena Ilešič Čujovič.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/irena-ilesic-cujovic-imenovana-za-podpredsednico-konfederacije-sindikatov-javnega-sektorja/

Irena Ilešič Čujovič na čelu največjega sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Delegati so na izrednem kongresu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS), ki je potekal danes, za predsednico za obdobje do leta 2021 izvolili Ireno Ilešič Čujovič.

Irena Ilešič Čujovič je univerzitetna diplomirana pravnica, ki na SZSVS že desetletje deluje na področju nudenja pravne pomoči in zastopanja pravic članov sindikata v postopkih pred delodajalci ter pred upravnimi in sodnimi organi. V času odsotnosti predsednika v preteklih letih je vodila pogajanja za izboljšanje socialnoekonomskega položaja delavcev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Cenijo jo tako člani kot tudi kolegi sindikalisti iz drugih sindikatov in predstavniki vlade in resornih ministrstev.

V okviru predstavitve na današnjem kongresu je Irena Ilešič Čujovič med drugim poudarila, da je sindikat namenjen temu, da stopimo skupaj, saj skupaj dosežemo več. Solidarnost, ki krasi sindikalno organiziranost, v današnjem času čedalje bolj ogroža čisti individualizem, za katerega pa v sindikatu in tudi v delovnem razmerju, še posebej v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ni prostora. Prostor je za solidarnost, pa tudi za moč argumentov, s katerimi se bo kot predsednica največjega sindikata v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva zavzemala za boljši jutri svojih članic in članov.

Kongres je obravnaval tudi aktualno problematiko s področja zdravstva in socialnega varstva in težave, ki pestijo članice in člane SZSVS. Zaveze iz stavkovnega sporazuma, ki ga je Vlada RS s SZSVS podpisala 3. 12. 2018, se ne uresničujejo v skladu z določeno časovnico ali pa se sploh ne uresničujejo. Poleg implementacije prenovljenih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi v praksi članice in člani SZSVS pričakujejo določitev in uveljavitev standardov in normativov v vseh poklicnih skupinah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Brez standardov in normativov članice in člani SZSVS delajo na skrajnem robu svojih zmogljivosti. Če se določitev in implementacija normativov ne bo odvijala v skladu s pričakovano dinamiko, so člani pripravljeni tudi stavkati.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/irena-ilesic-cujovic-na-celu-najvecjega-sindikata-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije/

Stran 4 od 19« Prva...23456...10...Zadnja »