Potni stroški

Obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2020 cena mesečne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa znižala, kar pomeni, da bodo lahko javni uslužbenci, ki po sedaj veljavni ureditvi prejemajo povračilo v višini stroškov javnega prevoza, glede na nove nižje cene po novem prejemali nižje povračilo teh stroškov.

Znižana cena javnega prevoza je posledica sprejete Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Ur. l. RS, št. 29/2019, v nadaljevanju: Uredba), ki je za uporabnike javnega potniškega prometa uvedla enotno vozovnico in določila, da mesečna cena enotne vozovnice znaša po 1. 1. 2020 26-kratnik enosmerne vozovnice (90. člen Uredbe).

Nekateri delodajalci so zaradi spremenjenih cen javnega prevoza, ki so od 1. 1. 2020 občutno nižje (razlika v znižanju cen je razvidna iz tabele v priponki) svojim zaposlenim v podpis predložili nove izjave o potnih stroških, ki pa so zgolj zaradi spremenjenih cen javnega prevoza nepotrebne. V skladu z drugim odstavkom 7. člena Aneksa h KPZSVS (Uradni list RS, št. 40/12) je namreč javni uslužbenec delodajalcu dolžan v osmih dneh javiti spremembo bivališča oziroma kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, ni pa delodajalca dolžan obveščati o spremembi vrste oziroma cene javnega prevoza.

Hkrati vas obveščamo, da so glede povračil potnih stroškov trenutno v teku pogajanja z Vlado RS o spremembi ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela. V SZSVS si prizadevamo dogovoriti se za bolj pravičen in enostavnejši način povračila potnih stroškov (npr. zgolj povračilo v višini kilometrine), ki pa hkrati ne bi pomenil prikrajšanja za naše člane. S ponedeljkovim odstopom predsednika Vlade RS bo sicer dogovarjanje med socialnimi partnerji najverjetneje kar nekaj časa oteženo, če ne celo onemogočeno, vas pa bomo o vseh dejavnikih, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj naših članov, sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2020/potni-stroski/

Minimalna plača 2020

Obveščamo vas, da se bo minimalna plača s 1. januarjem 2020 zvišala z 886,63 EUR bruto na 940,58 EUR bruto, prav tako pa bodo iz minimalne plače s 1. 1. 2020 izvzeti vsi dodatki in del plače za delovno in poslovno uspešnost.  

Trenutna ureditev dopušča, da se v minimalno plačo vštevajo vsi dodatki, razen:

  • dodatek za delo preko polnega delovnega časa,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Prav tako so iz minimalne plače že po zdajšnji ureditvi izvzeti vsi stroški, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju) in tudi drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema še vse preostale dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Tako se v minimalno plačo po 1. 1. 2020 ne vštevajo več dodatki, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek za pripravljenost, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, itd. Vsi ti dodatki se morajo tako prištevati minimalni plači.

Zaradi spremembe višine minimalne plače se s 1. 1. 2020 spreminja tudi cenzus za pridobitev pravice do izplačila solidarnostne pomoči – za člane sindikata bo ta od 1. 1. 2020 znašal 1.222,75 € (kar glede na veljavno plačno lestvico pomeni, da so možni upravičenci do solidarnostne pomoči v primerih od 1. do 4. točke zaposleni – člani sindikata, katerih osnovna plača znaša do vključno 27. PR).

Lep pozdrav in srečno, zdravo ter uspešno 2020,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/minimalna-placa-2020/

Srečno 2020

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/srecno-2020/

Izjava za javnost

Spoštovani,

v medijih (Radio Koper, 4. 12. 2019) smo zasledili izjave v. d. direktorja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Šempeter pri Gorici Radivoja Nardina, da naj bi bilo v šempetrski bolnišnici od 100 do 130 preveč zaposlenih »na prav vseh ravneh«, če ostaneta promet in obseg opravljenega dela na sedanji ravni. Čeprav je bilo hkrati povedano, da vodstvo bolnišnice točnih podatkov o tem, koliko zaposlenih bi bilo lahko preveč, še nima, je bil odziv zaposlenih v šempetrski bolnišnici, članov Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, na izjave v. d. direktorja pričakovan: člani so prestrašeni, zaskrbljeni, pogovori nehote tečejo v smer, kdo in kdaj je oziroma bo dobil odpoved ipd.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije verjamemo v socialni dialog, ki smo ga vzpostavili tudi z v. d. direktorja Radivojem Nardinom. Prepričani smo, da je pred kakršnimikoli dokončnimi odločitvami smiselno najprej opraviti temeljito analizo stanja, ki je po naših informacijah še ni. Poleg tega v zdravstveni dejavnosti ni sprejetih standardov in normativov, ki bi bili relevanten pokazatelj kadrovskega primanjkljaja oz. presežka – delovne skupine za določitev standardov in normativov za posamezne profile, ki jih je julija letos imenoval minister za zdravje Aleš Šabeder, dela še niso končale, pričakujemo pa, da ga bodo v kratkem.

Dokler ne bodo znani vsi ključni dejavniki, je, ob dejstvu, da je na trgu dela čedalje manj razpoložljivega kadra za prav vse profile (tako zdravstvene delavce kot spremljajoče dejavnosti, t. i. skupina J), vnašanje nemira med zaposlenimi, ki vrsto let požrtvovalno opravljajo svoje delo v bolnišnici, kontraproduktivno.

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/izjava-za-javnost/

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide podprl predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2

Spoštovani,


obveščamo vas, da je včeraj Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide na svoji 33. nujni seji podprl predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 tudi po sprejetih amandmajih (amandmaji so bili predvsem redakcijske narave, upoštevajoč določene pripombe Zakonodajno-pravne službe
), ostaja v okviru soglasja, ki je bilo podano s strani Ekonomsko-socialnega sveta in torej v okviru besedila, dogovorjenega med socialnimi partnerji.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 bo nadalje obravnavan na plenarni seji Državnega zbora v petek, 29. 11. 2019, ko je predvidena tudi dokončna potrditev in sprejem zakona, o čemer vas bomo naknadno tudi obvestili.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/odbor-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-invalide-podprl-predlog-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zpiz-2/

Stališče SZSVS glede oddaje kuhinje v DSO Preddvor

Radio Slovenija je v današnji jutranji kroniki, ki je bila na sporedu ob sedmi uri zjutraj (https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174653187), objavil prispevek o po našem mnenju spornem ravnanju direktorja Doma starejših občanov Preddvor, ki se je v želji nižanja stroškov odločil, da kuhinjo odda zunanjemu izvajalcu. Po našem mnenju je tako ravnanje, ki je unikum med domovi starejših v državi in lahko pomeni začetek podobne neprimerne prakse tudi drugje, sporno z več vidikov.

Vodstvo Doma starejših občanov Preddvor še pred prihodom zunanjega izvajalca, ki naj bi znižal stroške v ustanovi, kjer je oskrbovalni dan med najdražjimi v državi, a imajo vseeno sto tisoč evrov izgube, “pripravlja teren”. Prek pritiskov na zaposlene v kuhinji je že doseglo, da so štirje med njimi podali odpoved delovnega razmerja. Zunanjemu izvajalcu namreč prevzem dosedanjih zaposlenih zagotovo ne odgovarja. Tiste, ki se pritiskom direktorja ne bodo uklonili, bo sicer zunanji izvajalec moral zaposliti, a zgolj za leto dni, kolikor naj bi trajala oddaja dejavnosti. Kaj bo po tem obdobju, ne ve nihče, njihova usoda je milo rečeno negotova.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo skeptični tudi do razlogov za tako odločitev vodstva Doma starejših občanov Preddvor. Iz poročila o poslovanju za leto 2018 za DSO Preddvor namreč izhaja, da negativni poslovni izid izvira iz naslova delovanja javne službe (oskrba, zdravstvena nega, pomoč na domu), ta znaša -68.795 EUR, medtem ko je poslovni izvid iz tržne dejavnosti pozitiven, in sicer 11.340 EUR. Iz poročila je še razvidno, da je negativni rezultat na stroškovnem nosilcu zdravstvo -184.322 EUR odraz prenizke povprečne cene zdravstvene nege za leto 2018, ki ne krije stroškov plač zaposlenih, ki izvajajo zdravstveno nego, in stroškov sanitetnega materiala, nujno potrebnega za zdravstveno nego (Vir: Bilanca stanja DSO Preddvor za leto 2018, str. 24 in 25).     

Ob tem se nam postavlja vprašanje, kolikšni so sploh lahko prihranki in kakšen bo vpliv prehoda kuhinje na zunanjega izvajalca na poslovni rezultat, sploh ob dejstvu da bo zunanji izvajalec zagotovo sledil načelu dobičkonosnosti. Na račun koga? Opozarjamo, da ne le na račun zaposlenih v kuhinji, pač pa v prvi vrsti na račun kakovosti storitve za oskrbovance. Ob predpostavki, da bo (če bo sploh!) zunanji izvajalec zares stroškovno ugodnejši od obstoječe lastne kuhinje in ob nesporni predpostavki, da zunanji izvajalec s svojo ceno ne bo samemu sebi povzročal izgube, je torej edini logični zaključek, da bo morebitna nižja cena posledica slabše kvalitete surovin in nenazadnje samih obrokov. Stanovalci Doma starejših Preddvor, ki plačujejo eno najvišjih cen oskrbovanja, si po novem lahko obetajo slabšo kakovost storitve, naši člani pa slabše pogoje dela oziroma izgubo zaposlitve.

O posledicah možne oddaje dejavnosti kuhinje smo v SZSVS že konec septembra 2019 obvestili tudi člane sveta DSO Preddvor ter pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki pa stališča do navedenega vprašanja ni podalo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/stalisce-szsvs-do-oddaje-kuhinje-v-dso-preddvor/

Pobuda za amandma k predlogu ZZDej-L

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije poziva Državni Zbor RS in poslanske skupine k nujnim dopolnitvam Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L), ki je trenutno v obravnavi v Državnem Zboru.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva namreč opozarjamo, da je predlagana zakonska rešitev neustrezna v delu, v katerem se kar eno leto in pol dolgo obdobje preseganja kompetenc zdravstvenih tehnikov (srednjih medicinskih sester), gre za obdobje od dne 17. 12. 2017 (sprejem novele ZZDej-K) do 17. 5. 2019 (sprejem dokumenta Poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi), ne upoštevajo, pa čeprav je dejstvo, da so zaposleni tudi v tem obdobju izvajali aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva zato pozivamo, da bi bilo predlog ZZDej-L nujno ustrezno popraviti, in sicer tako, da se t. i. »presečni datum«, na katerega se ugotavlja izpolnjevanje siceršnjih zakonskih pogojev za pridobitev pravice do priznanja kompetenc pridobljenih z delom, s tem pa tudi pravice srednjih medicinskih sester do nadaljnjega opravljanja enakega dela, kot so ga zadnjih 12 let že opravljale, premakne iz dne uveljavitve ZZdej-K (17. 12. 2017) na dan sprejetja prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi (17. 5. 2019).  

Opozarjamo, da je bil dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi iz 4. odstavka ZZdej-K, ki je ključen dokument za realizacijo zakonske rešitve za sistemsko ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki so več let izvajale aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, sprejet s skoraj eno leto in pol dolgo zamudo, saj bi glede na zakonska določila 38. člena prehodnih in končnih določb dokument moral biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi ZZDej-K, torej že 17. 2. 2018.

Gre za nedopustno zamudo pristojnih organov pri sprejemu potrebnih podlag in drugih izvedbenih aktov, ki pa ne sme ter ne more iti v škodo zaposlenih.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav., predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/pobuda-za-amandma-k-predlogu-zzdej-l/

SZSVS podpira dobrodelni koncert Doma upokojencev Postojna

V Domu upokojencev Postojna, prijetni in topli hiši nasprot’ sonca, so se odločili za organizacijo dobrodelnega koncerta pri prizadevanjih za aktivno in pestro jesen življenja. Z velikim navdušenjem so se namreč lotili prenove prostorov za 34 najranljivejših stanovalcev z demenco. V okviru prenove bodo s sodobno opremo, prilagojeno osebam z demenco, opremili dve gospodinjski skupnosti ter tako poskrbeli za mnogo bolj kakovostno in tudi varnejše bivanje. Prenovo bodo zaključili v decembru 2019.

Žal pa ugotavljajo, da delujejo v času, ko se domovi soočajo z velikim pomanjkanjem sredstev glede na vse večje potrebe družbe, ki se hitro stara. Glavnino sredstev jim je s skrbim poslovanjem in ob pomoči Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občine Postojna sicer uspelo zbrati, zmanjkalo pa je denarja za del opreme, s katero bodo toplini prenovljenih prostorov lahko dali piko na i. Zato so se odločili, da se s prošnjo za pomoč neposredno obrnejo tudi na skupnost, v kateri delujejo.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v Domu upokojencev Postojna zelo uspešno deluje že vrsto let in zato toliko bolj razumemo, da so prizadevanja vodstva doma v interesu tako stanovalcev kot zaposlenih v domu. Zato dobrodelni koncert podpiramo in pozivamo naše člane, da se ga v čimvečjem številu udeležijo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednicaPermanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/szsvs-podpira-dobrodelni-koncert-doma-upokojencev-postojna/

Uveljavljanje 38. člena novele ZZDej-K

Zaradi problematike, ki se pojavlja pri uveljavljanju 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) glede premeščanja srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, smo na ministrstvo za zdravje v zadnjih treh mesecih naslovili vrsto obrazloženih dopisov, v katerih smo predlagali nekatere rešitve za nastalo situacijo v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) smo ministra za zdravje Aleša Šabedra na sestanku opozorili med drugim tudi na nekaj ključnih težav:

  1. Nujnost upoštevanja obdobij preseganja poklicnih kompetenc tudi v obdobju od uveljavitve ZZDej-K (17. 12. 2017) do sprejema dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (17. 5. 2019), ter posledično potrebo po zamaknitvi t. i. »presečnega datuma«, na katerega se opravlja presoja izpolnjevanja pogoja preseganja kompetenc v zakonsko določenem obdobju najmanj 12 let v zadnjih 15 letih. Srednje medicinske sestre so namreč tudi v obdobju od decembra 2017 do sprejema kompetenc maja 2019 opravljale kompetence diplomiranih medicinskih sester, zato bi bilo nujno, da se upošteva tudi to obdobje. Za to je potrebna sprememba zakona, kar smo ministrstvu predlagali že avgusta v okviru javne obravnave ZZDej-L.
  2. Zmotno je stališče MZ glede prekluzivnosti rokov iz 5. odstavka 38. člena ZZDej-K, saj bi navedeno stališče pomenilo, da zdravstveni tehnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v 38. členu ZZDej-K, pravico do formalnega priznanja kompetenc, pridobljenih z delom, izgubi zgolj iz razloga nespoštovanja zakonskih obveznosti, ki jih 5. odstavek 38. člena ZZDej-K nalaga delodajalcem (ki so torej »zamudili« rok, v katerem bi delavcu morali ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi), torej iz razloga, ki ni v delavčevi sferi, kar je v popolnem nasprotju z namenom zakonske določbe. Delodajalci, ki delavcem do 17. 8. 2019 niso posredovali pogodb o zaposlitvi, lahko to po našem prepričanju še vedno storijo in tudi morajo storiti, če delavci izpolnjujejo zakonske pogoje za premestitev.
  3. Pri ugotavljanju preseganja kompetenc po 38. členu ZZDej-K bi moralo biti upoštevano tudi dejansko delo zdravstvenih reševalcev, ki pa jih zaradi stališča MZ, da ne izpolnjujejo pogojev iz 38. člena ZZDej-K, delodajalci niso premeščali, čeprav za to po našem mnenju ni nobenega pravnega ali dejanskega razloga.
  4. Potrebe delovnega procesa (tj., koliko diplomiranih medicinskih sester delodajalec že ima zaposlenih oz. koliko jih potrebuje) niso ključne pri implementaciji 38. člena ZZDej-K, ampak je delodajalec zavezan dosledno upoštevati zakon in vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej-K, premestiti.
  5. Pri sprejemu normativov v dejavnosti je treba upoštevati tudi status in vsebino dela vseh srednjih medicinskih sester, ki niso bile premeščene v skladu z 38. členom ZZDej-K.
  6. Stanje v socialnovarstvenih zavodih je alarmantno zaradi pomanjkanja kadrov in tudi nejasnosti, ki so nastale po sprejemu dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege glede tega, katere kompetence (naloge s področja zdravstvene nege) še lahko opravljajo srednje medicinske sestre. Vodstva nekaterih socialnovarstvenih zavodov se po naših informacijah že odločajo za nesprejem stanovalcev s potrebo po zahtevnejši zdravstveni negi v socialnovarstveni zavod.

Odziv ministrstva še čakamo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/uveljavljanje-38-clena-novele-zzdej-k/

SZSVS podpira podnebni štrajk

Na mrtvem planetu ni delovnih mest

Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost 27. 9. 2019 ob 11:55 uri ponovno organizirajo Podnebni štrajk po celotni Sloveniji in se pridružujejo globalnemu gibanju za zeleno in pravično prihodnost. Shod oziroma protest ter povezane aktivnosti podpirajo tudi številne druge civilnodružbene organizacije, med njimi številni sindikati in njihove centrale. Te (ZSSS, Pergam, KSJS) so v četrtek, 19. septembra, pripravile skupno novinarsko konferenco, opozorile, da podnebne spremembe in okoljska kriza predstavljajo resno grožnjo delavcev, ter pozvale k sprejetju socialno smiselnih ukrepov in obenem tudi k udeležbi na podnebnem štrajku v petek, 27. 9. 2019.

SZSVS, ki je član Konfederacije sindikatov javnega sektorja, zato poziva svoje člane k čim večji udeležbi na protestnih shodih, ki bodo potekali v Ljubljani, Mariboru, Novem Mestu, Novi Gorici, Brežicah, Krškem, Velenju, Kopru, Ljutomeru, Ormožu.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2019/szsvs-podpira-podnebni-strajk/

Stran 3 od 1912345...10...Zadnja »